Die praktiese benadering tot lees en skryf.
 

Afriphonics is ‘n stap-vir-stap benadering tot lees en skryf. Die benadering bestaan uit opeenvolgende vyf vlakke.

  • Vlak 1:           Fonetiese bewusmaking
  • Vlak 2:           Fonetiese Vaslegging
  • Vlak 3:           Eenvoudige woordbou en klanklees van fonetiese drieletterwoorde
  • Vlak 4:           Woordbou en klanklees van fonetiese woorde met twee of meer konsonante aan die begin of einde van ‘n woord.
  • Vlak 5:           Gevorderde lees van nie-fonetiese woorde

Vlak 1: Fonetiese bewusmaking

Die vlak behels die eerste kennismaking met klanke en letters in die fonetiese alfabet. Die kennismaking geskied deur ‘n verskeidenheid sensoriese ervarings.

Die eerste pak kaarte word gebruik vir die spel  Ek sien met my klein ogies’. Dit  bestaan uit die 104 prentkaartjies. Die doel van die spel is dat kinders ontdek dat alle woorde ‘n beginklank het. Deur spel  leer die kind om die eerste klank van ‘n woord te identifiseer en te isoleer.

Sodra die kind die eerste klank suksesvol kan identifiseer, word hy blootgestel aan die geskrewe simbole van die klanke – die letters van die alfabet. Afriphonics maak  gebruik van ‘n verskeidenheid material en ‘n multi-sintuiglike benadering om die abstrakte konsep van ‘n letter tuis te bring.

Letters, die abstrakte geskrewe simbole van klanke,  word deur les in drie fases aan kinders bekend gestel.

Bekendstelling aan die dier, die teken  en die klank

Die eerste onderig kaarte stel die kind bekend aan ‘n dier en die eerste klank van daardie dier se naam. Aangesien die kind in die stadium reeds baie blootstelling aan die  spel Ek sien met my klein ogie gehad het, sal die kind wel met gemak die eerste klank kan identifiseer.

Om die leerproses multi-sensories te maak, word die dier geïllustreer  deur volle liggamlike bewegings (wat eie aan die dier is) en die fonetiese klank van die letter.           

Bekendstelling van die letter, die geskrewe simbool van die klank 

Die tweede onderig kaarte stel die geskrewe simbool van die klank, die letter, aan die kind bekend. Op die kaart is die letter bo-oor die tekening van die dier gedruk. Dit gee die kind geleentheid om sy vroeëre kennis van die beginklank van die diere en die ooreenstemmende tekening te gebruik om die fonetiese klank en die letter te herken.

Sensoriese letters word ook in die stadium bekend gestel sodat die kind dit op verskeie sintuiglike vlakke kan ervaar - auditief, visueel en voelbaar.As spesiale verwysing om die kind deurentyd te herinner aan die diere,  die beginklanke van hul name en die letters, word daar ook ‘n groot plakkaat ingesluit. Die plakkaat moet in die klaskamer of speelkamer ten toon gestel word.

‘n Groot plakkaat met hoofletters kan ook in ‘n latere stadium, wanneer die kind bewus raak van die letters van die alfabet bygevoeg , word. In die stadium word hoofletters baie selde per sy geleer aangesien die kind maklik die hoofletters van self aanleer. Vir aaneenlopendheid word dieselfde tekeninge van diere wat vir die onderkasplakkaat gebruik is, weer vir die hoofletterplakkaat gebruik.

   

Vaslegging van die geskrewe letter

Die derde onderig kaarte stel, wat net die letter voorstel, kan dan gebruik word om die geskrewe letter by die kind vas te lê. Dit is deel van die tematiese benadering, naamlik die sensoriese letters met die muur plakkaate vir elke individuele letter.

In hierdie stadium sal die kind in ‘n staat wees om die letter te onthou deur middel van die tekening van die dier, die onthou van die klank , en sy sensoriese ervarings.

‘n Gedetaileerde handleiding word verskaf. Dit bevat volledige lesbeplanning vir elke letter. Afbeeldings van hoe letters gevorm moet word, natrek-werkvelle,  knip- en-plak-oefeninge en verskeie handwerkaktiwiteite word op ‘n CD ook ingesluit.

Vir meer inligting of vir ‘n bestelling, druk  hier

 Vlak 2 – Fonetiese vasleggingWanneer die kind vordering toon in die fonetiese grondslagfase is praktiese en vasleggingsoefeninge nodig. Met die oefeninge kry die kind geleentheid om sy kennis te verwerk en toe te pas. Die oefeninge is ook ter voorbereiding van woordbou en uiteindelik lees.

Afriphonics Bordspel 1 bestaan uit 4 prentborde (die prente is dieselfde as wat gebruik is in die spel ‘Ek sien met my klein ogies’ en 52 letterkaarte.


Afriphonics Bordspel 2 bestaan uit 4 letterborde en 52 prentkaarte (nuwe prente).

‘n Gedetaileerde handleiding en woordlys word hiermee ingesluit.

Vir meer inligting of vir ‘n bestelling, druk  hier

 Vlak 3: Basiese woordbou en klanklees van eenvoudige fonetiese drieletterwoordeTeen die tyd is die kind bewus van die klanke en word die letters as fonetiese klanke herken. Die fase van die program is daarop gemik om die kind bewus te maak van hoe klanke en letters bymekaargevoeg word om woorde te vorm. Nou is ook die tyd om te begin ‘skryf’. Dit is ‘n belangrike stap in die hele prosess aangesien deeglike begrip van die woord/klank-assosiasie van kardinale belang is vir die kind se kennis van individuele klanke tot die oorgang na die uiteindelike lees van woorde.

Die fokus is nou net op eenvoudige fonetiese drieletterwoorde.

Die basiese woordboustel bestaan uit 60 prentkaarte wat fonetiese drieletterwoorde voorstel van voorwerpe. Die prentkaarte word gebruik sodat die kind die woord kan klank.

 ‘n Stel klein sensoriese letters word nou gebruik om woorde te bou. Die stel bestaan uit drie letters van elke konsonante en vyf letters van elke vokaal.

Die basiese leeskaartstel (pienk) bestaan uit 10 prentborde elk met 6 prentjies en 60 bypassende woordkaarte. Die kind “ontsyfer” of klanklees die woordkaarte en plaas dit bo-op die prentjie. Die oefening is die kind se bekendstelling tot ontsyfering van individuele klanke en die klanklees van fonetiese drieletterwoorde met ‘n prentjiegids.

Die basiese leeswoordelysstel (pienk) bestaan uit 12 kaarte met woordelyste. Dit gee die kind geleentheid om te oefen om fonetiese drieletterwoorde te klanklees sonder ‘n prentjiegids.

Die basiese sinnestel (pienk) bestaan uit 17 sinkaarte met ‘n prent as gids. Dit gee die kind kans om vir die eerste keer meer as een woord op ‘n slag te klanklees. Dit is ook die kind se eerste kennismaking met sinskonstruksie, leestekens en ‘n paar algemene sigwoorde (woorde wat baie algemeen gebruik word en wat nie foneties is nie, byvoorbeeld ‘n en die).

Die basiese leesstel (pienk) bestaan uit 8 boekies met hoofsaaklik fonetiese drieletterwoorde en dit gee die kind geleentheid om onafhanklik te lees.

Vir meer inligting of vir ‘n bestelling, druk  hier

 Vlak 4: Intermediêre woordbou en klanklees van fonetiese woorde met twee of meer konsonante aan die begin of einde van ‘n word
In die stadium kan die kind met gemak eenvoudige fonetiese drieletterwoorde klanklees en is hy/sy in staat om effens langer fonetiese woorde met twee of meer konsonante aan die begin of einde te klanklees.

Die intermediêre woordboustel bestaan uit 48 prentkaarte en die doel hiervan is dat die kind dan die woorde klank en dan met die sensoriese letters die woorde bou.

Geen sensoriese letters word hier ingesluit nie aangesien dit reeds aangekoop is as deel van Vlak 3.

Die intermediêre leeskaartstel (blou) bestaan uit 19 prentborde, elk met 6 prente en 114 woordkaarte. Dit is die kind se bekendstelling aan twee of meer konsonante aan die einde of aan die begin van ‘ n woord.

Die intermediêre leeswoordelysstel (blou) bestaan uit 24 kaarte met woordlyste wat die kind geleentheid gee om woorde met twee of meer konsonante aan begin of aan die einde te klanklees sonder ‘n prentjiegids.

Die intermediêre sinnestel (blou) bestaan uit ‘n stel van 15 sinkaarte met ‘n prentjie as gids. Dit gee die kind geleentheid om langer sinne te lees met woorde met twee of meer konsonante aan die begin of einde. Baie van die woorde is aan die kinders bekend aangesien hulle in die woordboustel en die leeskaartstel verskyn het.

Die intermediêre leesstel bestaan uit ‘n stel van 8 boekies wat die kind in die stadium onafhanklik sal kan lees.

Vir meer inligting oor die program of vir ‘n bestelling, druk  hier

 Vlak 5: Gevorderde lees en woordbou
Die materiaal word nog ontwikkel. Op die vlak word die kind bekend gestel aan tweeklanke, klinkerkombinasies, algemene klankmetodes, saamgestelde woorde en sigwoorde.

Vir meer inligting of vir ‘n bestelling, druk hier

 

 

 

 Copyright ©2011 - Afriphonics Terms and Conditions               Design by Red Dot Designs